Klubist

PõHIKIRI

MTÜ SPORDIKLUBI 100

I ÜLDSÄTTED

 1. Mittetulundusühing “Spordiklubi 100” (edaspidi klubi) on isikute vabatahtlik ühendus, mis tegutseb avalikes huvides demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.
 2. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, mittetulundusühingute seadusest, käesolevast põhikirjast, Eesti Spordi Hartast ning Eesti spordiliikumise juhtorganite aktidest ja soovitustest ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu vabaühenduste eetikakoodeksist.
 3. Klubi on heategevuslik, majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
 4. Klubi ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, annetusi teinud isikutele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
 5. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
 6. Klubil on oma sümboolika ning tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
 7. Klubi asukoht on Tallinn ja on asutatud 1.septembril 2009.aastal.

II KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS

 1. Klubi eesmärk ja põhitegevus on spordielu arendamisele suunatud spordiürituste, -treeningute ja koolituste korraldamine, vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomine ning spordi viljelemine tervisespordist võistlusspordini.
 2. Eesmärkide täitmiseks klubi:
 • koondab ja ühendab spordist, selle arendamisest ja toetamisest huvitatud isikuid ning kaasab neid klubi tegevusse;
 • propageerib spordiga tegelemist kõigi ühiskonna liikmete hulgas, vanusest ja rahvusest sõltumatult;
 • arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi oma tegevus- ja spordiala toetamiseks;
 • korraldab sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi, osavõtte võistlustest, töötab välja võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treener-juhendajaid, autasustab sportlasi ja toetajaid;
 • korraldab oma klubi liikmete võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;
 • viib läbi noortele suunatud treeninguid ja kaardiga liikumisalast õpet;
 • arendab koostööd teiste spordiga tegelevate klubide, seltside ja liitudega, teiste organisatsioonidega, kohalike omavalitsusega, ettevõtetega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal orienteerumise edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
 • tagab liikmetele vajamineva koolituse kohustuste ja ülesannete täitmiseks või enesetäiendamiseks;
 • viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid;
 • võib vastavalt seadustele välja anda eesmärgile vastavaid stipendiume.

III KLUBI LIIKMESKOND

 1. Klubi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ning osalevad klubi tegevuses.
 2. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada avaldus, mille kohta klubi juhatus teeb otsuse 7 kalendripäeva jooksul alates avalduse laekumise päevast. Kui klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse klubi üldkoosolekul.
 1. Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Liikme surma korral tema liikmelisus klubis lõpeb.
 2. Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda, teatades sellest vähemalt 1 kuu ette. Etteteatamise nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.
 3. Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid või on oluliselt kahjustanud klubi moraalselt või materiaalselt. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.
 4. Klubi liikmetel on õigus:
 • osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevustes;
 • kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;
 • osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ja olla valitud klubi juhatusse, juhtrühma ning teistesse töögruppidesse, esindada klubi juhatuse volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
 • esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
 • kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi sümboolikat ja klubi vara;
 • klubist välja astuda.
 1. Klubi liikmed on kohustatud:
 • järgima klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
 • osalema valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
 • kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara;
 • hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest;
 • tasuma iga-aastast liikmemaksu.
 1. Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada klubi üldkoosolek ja klubi juhatus omades selleks eelnevalt liikmete nõusoleku.

IV KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELVALVE

 1. Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik klubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
 2. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad klubi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 10% klubi liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
 1. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 7 kalendripäeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.
 2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse või klubi muu organi pädevusse.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • põhikirja muutmine;
 • majandusaasta aruande kinnitamine;
 • aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
 • juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
 • juhatuse liikmete valimine;
 • juhatusega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;
 • klubi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
 1. Üldkoosolekut juhatab klubi juhatuse liige või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi varasemalt väljakuulutatud ning koosolekul kinnitatud päevakorra järgi. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
 1. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja mittetulundusühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid.
 2. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta 90% üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest.
 3. Üldkoosolekul võib hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.
 4. Igal klubi liikmel on üks hääl.
 5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest.
 6. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
 7. Klubil on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Klubi juhatuse liikmete volituste aeg on kaks aastat ja liikmete arv on kaks kuni viis. Juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
 1. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Juhul kui üks või mitu juhatuse liiget jääb valimata põhjusel, et nad ei saanud üle poole üldkoosolekus osalenud klubi liikmete või nende esindajate häältest, korraldatakse mittevalitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.
 2. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.
 3. Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
 4. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
 5. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.
 6. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse järgmisel üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra alusel.
 7. Juhatus peab andma klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande.
 8. Juhatus korraldab klubi liikmete arvestust ja on kohustatud esitama registripidajatele andmeid klubi liikmete arvu kohta.
 9. Juhatuse, samuti muu organi liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud kahju mittetulundusühingule, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.
 10. Juhatus võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuulub:
 • klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
 • liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine;
 • juhatuse liikmete määramine üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele;
 • juhatuse esimehe valimine;
 • liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine, samuti klubi osalemine erinevates projektides;
 • klubi tegevuskavade, eelarve ja majandusaasta aruande koostamine ning esitamine üldkoosolekule;
 • klubi komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
 • välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
 • liikmete vaheliste vaidlusküsimuste lahendamine;
 • klubi liikmete, aktivistide ja toetajate tunnustamine;
 • klubi esindamine ja tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
 • sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
 • klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, koondvõistkondade ja kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;
 • laenude võtmine;
 • kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade väljaandmine;
 1. Juhatuse üheks liikmeks on juhatuse esimees, kes korraldab juhatuse tegevust. Juhatuse esimees valitakse juhatuse liikmete poolt.
 2. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada klubi kõikides õigustoimingutes.
 3. Juhatus protokollib oma otsused.

V KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

 1. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
 • füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
 • toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest;
 • riiklikest toetustest või toetustest piirkondlikelt ja ülemaalistelt spordiliitudelt;
 • klubi põhikirjalike eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest üritustelt, sponsor- ja reklaamilepingutest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.
 1. Klubi vahendid, vara ja tulu kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.
 2. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust klubi kohustuste eest.
 3. Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril.
 4. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
 5. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
 6. Klubi maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras.
 7. Klubi esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides ettenähtud korras.

VI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE

 1. Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
 2. Otsus klubi ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu üldkoosolekul vähemalt 2/3 poolthäälte enamusega.
 3. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
 4. Klubi likvideerimisel antakse allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja kantud mittetulundusühingule või avalik– õiguslikule juriidilisele isikule.